KÖP- OCH INTEGRITETSVILLKOR
 

Allmänt

Inredningskolan Wittstock som drivs av Inredningsgruppen Wittstock AB (orgnr 556876-9300) säljer kurser inom inredning via den egna hemsidan www.inredningsskolanwittstock.se.

När du via vårt anmälningsformulär anmäler dig till någon av våra kurser godkänner du dessa köp- och integritetsvillkor till fullo. 

 

Kursavgift

Kursavgiften är den avgift för respektive kurs som har fastlagts av Inredningsskolan Wittstock. Priserna är angivna inklusive moms. 

Kursavgiften ska vara betald senast vid den på fakturan angivna betalningsdagen, för närvarande tillämpar vi 30 dagars förfallotid. Vid utebliven betalning utgår påminnelse med förseningsavgift om 60 kronor samt ränta (referensränta +8%).Uteblir betalningen fortsatt hanteras ärendet vidare av Kronofogden. 

 

Betalning

Vi erbjuder två betalningsalternativ:

1.    Engångsbetalning via faktura. Du erhåller en faktura efter anmälan där du betalar kursens fulla pris. 

2.    Delbetalning via faktura. Du erhåller en faktura efter anmälan som avser en del av kursavgiften. Du erhåller en faktura 30 dagar från anmälningsdatum som avser resterande belopp. Inga räntor eller avgifter tillkommer. 

Det är kursdeltagaren (den person som är anmäld till kursen) som är betalningsansvarig.


Ångerrätt

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument ingen ångerrätt vid köp av produkter som tillhandahålls digitalt eller streamas eftersom produkten (i detta fall kursmaterialet) har levererats till dig i sin helhet och inte kan återlämnas likt en fysisk produkt. Detta är i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer och svensk lag. Det innebär att du, när du anmäler dig till någon av våra kurser via vårt anmälningsformulär, förbinder dig att betala hela kursavgiften. 

 

Reservation för ändringar

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i kurserna och/eller dess upplägg. 


Behandling av personuppgifter / GDPR

Inredningsskolan Wittstock behöver inhämta och behandla dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter. Syftet med detta är att vi ska kunna ställa ut faktura/fakturor i ditt namn efter din anmälan samt för att kunna skicka eventuellt diplom/certifikat till din postadress.

Vi inhämtar dina uppgifter via vårt anmälningsformulär. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är det samtycke du ger i samband med din anmälan till någon av våra kurser. Dina uppgifter kommer att sparas i ett år från det att vår kundrelation med dig påbörjas.

De personuppgifter vi inhämtar om dig delas inte med andra företag. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 

Personuppgiftsansvarig är Inredningsskolan Wittstock genom Inredningsgruppen Wittstock AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller för att begära radering av dina uppgifter. Detta gör du genom att kontakta vårt dataskyddsombud via mail, se vår kontaktsida för uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.